తెలుగుమాటకు
కవిత్వపు చెమ్కీ అద్దినవాడు
( ఈ కాలమ్ జనవరి 6, 2015  ఈనాడు దినపత్రికలో వచ్చింది.
ఆడియో వెర్షన్ కౌముది ప్రత్యేక సమర్పణ) 

                                                                                                                  
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
                                         జనవరి 6 ,   2015          

*************

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలంస్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 


KOUMUDI HomePage