'రెండు ఎన్నికలు - ఒకే నీతి'
( ఈ కాలమ్ ఫిబ్రవరి 12, 2015  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
ఆడియో వెర్షన్ కౌముది ప్రత్యేక సమర్పణ) 

                                                                                                                  
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
                                        ఫిబ్రవరి 12 ,   2015          

*************

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలంస్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 


KOUMUDI HomePage