( ఈ కాలమ్ ఏప్రిల్ 12, 2018  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
ఆడియో, కౌముది ప్రత్యేక సమర్పణ) 

                                                                       
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
ఏప్రిల్ 12, 2018          

*************

 

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలమ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


KOUMUDI HomePage