( ఈ కాలమ్ డిసెంబర్ 10, 2015  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
ఆడియో, కౌముది ప్రత్యేక సమర్పణ) 

                                                                                                                  
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
                                       
 డిసెంబర్ 10,    2015          

*************

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలమ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 


KOUMUDI HomePage